شناسه پست: 238
بازدید: 147

برای افزودن ایمیل های دسته ای در پلسک، می توان مستقیما از میل سرور کمک گرفت. اما می توان با روش زیر از پلسک استفاده کرده تا دیتابیس میل سرور و پلسک یکسان باشد.

برای ایجاد ایمیل دسته ای پلسک، در حالتی که تنها فایل فهرست ایمیل ها در اختیار می باشد می توان به صورت زیر عمل کرد :
– فایل را با نام emails.tx  در c قرار دهید.
– در cmd تایپ کنید :

cd %plesk_bin%

 

– سپس دستور زیر را اجرا کنید :

for /f %i in (c:\emails.txt) do mail --create %i -status enabled -cp_access true -mailbox true -passwd %i123

 

دستور بالا ایمیل های موجود در فایل را با پسورد ترکیبی ایمیل و عدد ۱۲۳ می سازد.
برای ایجاد ایمیل دسته ای در حالتی که فایل فهرست ایمیل ها به همراه گذرواژه و یا اطلاعاتی دیگر در اختیار می باشد می توان به صورت زیر عمل کرد :
– فایل را با نام emails.tx  در c قرار دهید. به عنوان مثال فایل حاوی اطلاعاتی به صورت زیر می باشد که قسمت اول و قسسمت دوم گذرواژه می باشد:

user1@domain.com,hsfui8wer
user2@domain.com,9234jfdsf

در cmd تایپ کنید :

 cd %plesk_bin%

سپس دستور زیر را اجرا نمایید :

FOR /f "eol=; tokens=1,2 delims=, " %i in (c:\emails.txt) do  plesk bin mail --create %i -status enabled -cp_access true -mailbox true -passwd %j

دستور فوق ایمیل ها را از روی لیست ، با گذرواژه وارد شده ایجاد می نماید.

نویسنده