شناسه پست: 167
بازدید: 349

در پلسک لینوکسی به صورت پیش فرض امکان directory browsing و یا نمایش فایل های یک پوشه  به دلایل امنیتی غیر فعال می باشد.

برای فعال کردن این مورد در سرور لینوکسی پلسک باید وارد مسیر Domains > example.com > Apache & nginx Settings. شده وسپس کدهای زیر را در بخش های مرتبط اضافه نمایید.

۱- کد زیر را به بخش Additional nginx directives اضافه نمایید.

location /shared/ {
autoindex on;
}

2- در بخش های Additional directives for HTTP and Additional directives for HTTPS مقادیر زیر را وارد نمایید.

<Location /shared/>
Options +Indexes
</Location>

توجه نمایید در کدهای بالا به جای پوشه shared نیاز است نام پوشه مورد نظر برای فعال شدن دسترسی را وارد نمایید.

نویسنده