شناسه پست: 107
بازدید: 304

برای فعال کردن gzip در پلسک لینوکسی نیاز است طبق آموزش زیر عمل نمایید

۱- وارد مدیریت پلسک خود شوید.

۲- به مسیر ذکر شده مراجعه نمایید.  Domains > example.com > Apache & nginx Settings

3-  کد زیر را در بخش Additional nginx directives   اضافه نمایید.

gzip on;
gzip_disable "MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)";
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 5;
gzip_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/rss+xml text/javascript image/x-icon image/bmp image/svg+xml;
gzip_vary on;

 

 

نویسنده