شناسه پست: 103
بازدید: 402

چگونه می توان cross-origin resource sharing (CORS) را در پلسک لینوکس راه اندازی کرد؟

CORS در مرورگرهای زیر پشتیبانی می شود: Chrome 3+ ، Firefox 3.5+ ، Opera 12+ ، Safari 4+ ، Internet Explorer 8+

 

هشدار: فقط یک “Access-Control-Allow-Origin” اضافه می شود. برای Nginx ، لازم است که HTTP یا HTTPS را انتخاب کنید. و اگر در Nginx و Apache تنظیم شود ، کار نخواهد کرد.
۱-وارد سرور Plesk شوید ، جایی که دامنه example.com در آن میزبانی شده است

۲-به بخش Domains> example.com> Apache و nginx بروید و دستورالعمل های زیر را به بخش Additional directives for HTTP: اضافه کنید:

Header set Access-Control-Allow-Origin “http://example.org”

Additional directives for HTTPS:

Header set Access-Control-Allow-Origin “https://example.org”

در صورت فعال بودن nginx به عنوان پروکسی معکوس ، دستورالعمل nginx زیر را به Apache and nginx settings > Additional nginx directives اضافه کنید ، بسته به اینکه وب سایت از طریق HTTP یا HTTPS کار می کند:
add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'http://example.org';

add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'https://example.org';

 

البته می توانید بجای https://example.org  از ستاره نیز استفاده نمایید

نویسنده