لینوکس

فعال کردن gzip در پلسک لینوکسی

برای فعال کردن gzip در پلسک لینوکسی نیاز است طبق آموزش زیر عمل نمایید ۱- وارد مدیریت پلسک خود شوید. ۲- به مسیر ذکر شده مراجعه نمایید.  Domains > example.com > Apache & nginx Settings 3-  کد زیر را در بخش Additional nginx directives   اضافه نمایید. gzip on; gzip_disable “MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)”; gzip_proxied any; gzip_comp_level 5; gzip_types text/plain text/css …

فعال کردن gzip در پلسک لینوکسی ادامه »

چگونه می توان cross-origin resource sharing (CORS) را راه اندازی کرد.

چگونه می توان cross-origin resource sharing (CORS) را در پلسک لینوکس راه اندازی کرد؟ CORS در مرورگرهای زیر پشتیبانی می شود: Chrome 3+ ، Firefox 3.5+ ، Opera 12+ ، Safari 4+ ، Internet Explorer 8+   هشدار: فقط یک “Access-Control-Allow-Origin” اضافه می شود. برای Nginx ، لازم است که HTTP یا HTTPS را انتخاب …

چگونه می توان cross-origin resource sharing (CORS) را راه اندازی کرد. ادامه »