رفع مشکلی عدم ایجاد Call to a member function getIpAddressStruct() +customer

مشکل جدیدی در پلسک 17.8 وجود دارد که در برخی موارد مشاهده شده است امکان ایجاد customer در پلسک وجود ندارد و یا بخش مربوط به hosting setting در زمان ایجاد تغییرات با خطای زیر مواجه می شود Unable to create a customer: Call to a member function getIpAddressStruct() on null Server Error 500 Error …

رفع مشکلی عدم ایجاد Call to a member function getIpAddressStruct() +customer ادامه »