فعال کردن gzip در پلسک لینوکسی

برای فعال کردن gzip در پلسک لینوکسی نیاز است طبق آموزش زیر عمل نمایید 1- وارد مدیریت پلسک خود شوید. 2- به مسیر ذکر شده مراجعه نمایید.  Domains > example.com > Apache & nginx Settings 3-  کد زیر را در بخش Additional nginx directives   اضافه نمایید. gzip on; gzip_disable “MSIE [1-6]\\.(?!.*SV1)”; gzip_proxied any; gzip_comp_level 5; gzip_types text/plain text/css …

فعال کردن gzip در پلسک لینوکسی ادامه »